Algemene Voorwaarden - Detox Den Haag


Detox Den HaagAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DETOX DEN HAAG

Detox Den Haag

De eenmanszaak handelend onder de naam Detox Den Haag op het gebied van alternatieve gezondheidsbehandelingen, voedings- en suppletieadviezen

Overeenkomst

Elke door Detox Den Haag gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Offerte:

Het door Detox Den Haag gedane aanbod tot het verrichten van diensten.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Detox Den Haag opgemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. Deze Voorwaarden worden geacht ook te zijn bedongen voor rechtspersonen of natuurlijke personen die direct of indirect betrokken zijn bij de dienstverlening van Detox Den Haag.

Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien Detox Den Haag schriftelijk met de wijziging akkoord is gegaan. De wijziging geldt alleen voor de overeenkomst/offerte waarvoor het schriftelijke akkoord is gegeven. Detox Den Haag is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Alternatieve gezondheidsbehandeling en voedingsadviezen

A. de Graav is een orthomoleculair epigenetisch therepeut.
De door Detox Den Haag geleverde diensten zijn geen geneeskundige behandelingen en/of geneeskundige adviezen. De door Detox Den Haag geleverde diensten zijn geen vervanging voor geneeskundige behandelingen, geneeskundige ingrepen en/of geneeskundige adviezen. Detox Den Haag geeft geen garantie op een bepaald eindresultaat.

Afname van de diensten van Detox Den Haag geschiedt onder de voorwaarde dat u voorafgaand advies inwint bij uw huisarts met betrekking tot de diensten van Detox Den Haag. Door een reservering voor de diensten van Detox Den Haag te maken, geeft u aan kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en eventuele risico’s bij afname van de diensten te accepteren.
Instructies

U dient ten allen tijde instructies en aanvullende aanwijzingen van het personeel van Detox Den Haag alsmede de door Detox Den Haag ingeschakelde hulppersonen op te volgen. ​Minderjarigen (kinderen tot en met 17 jaar), dienen toestemming ouders/voogd te hebben.

De Bio Cleanse Unit (gebruikt bij voetenbad) mag onder geen enkele omstandigheid gebruikt worden als een van de volgende situaties zich voordoet:

–  Gebruik van geneesmiddelen
–  Zwangerschap en borstvoeding
–  Gebruik van pace maker of andere ingebrachte elektronische apparaten
–  getransplanteerde organen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijk van Detox Den Haag wordt alleen aangenomen ingeval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming of ingeval van aangetoonde opzet of bewuste roekeloosheid bij het uitvoeren van de diensten door Detox Den Haag.

De Aansprakelijkheid van Detox Den Haag uit toerekenbare tekortkoming of andere wettelijke grond is beperkt tot de directe schade. Indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, vallen buiten de aansprakelijkheid van Detox Den Haag.

Detox Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies of aanwijzingen zoals verstrekt door Detox Den Haag of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

De aansprakelijkheid van Detox Den Haag is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Detox Den Haag zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien er na de behandeling of het advies een periode van meer 6 weken is verstreken.